Informacije o garanciji

Kako biste bili mirni, nudimo garanciju proizvođača za sve naše proizvode. 
U nastavku ćete naći pregled onog šta je pokriveno vašom garancijom.
Predlažemo vam da registrujete svoj proizvod kako bismo vam mogli pomoći što je brže i efikasnije moguće.

Garantne informacije

Ograničena garancija

PODACI O USLUGAMA GARANCIJE & POSTUPCI

Omax daje usluge garancije za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga garancije za različite grupe proizvoda:

Omax proizvodi imaju punu garanciju za navedeni period. Neki Omax proizvodi imaju različite periode garancije zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog vijeka trajanja, a garancija stupa na snagu od datuma kupovine prvog korisnika.

OPŠTE ODREDBE I USLOVI

1. Garancija je važeća samo ako je priložen garantni list i originalan račun kao dokaz kupovine ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupovine, ime prodavača, broj modela i serijski broj proizvoda. Omax zadržava pravo odbijanja garancije ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon originalne kupovine proizvoda od prodavača.

2. Obaveze Omaxa ograničene su na popravak kvara ili zamjenu oštećenog dijela, ili zamjenu samog proizvoda.

3. Popravak mora izvršiti Omaxov ovlašteni servisni centar. Garancija će biti nevažeća, čak i ako je neovlašteni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Omax neće biti dužan nadoknaditi troškove odštete, udovoljiti zahtjevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlaštenog popravljanja proizvoda.

4. Garancija nije primjenjiva na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi.

GARANCIJA NE POKRIVA SLJEDEĆE: 

Povremena provjeravanja, održavanje, popravak i zamjenu dijelova uslijed trošenja.

Zloupotrebu ili pogrešnu primjenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korištenju od strane kompanije Omax. Oštećenja nastala korištenjem proizvoda sa dodatnim priborom koji nije odobren od strane Omaxa. Kvar na proizvodu nastao od neispravnog postavljanja ili korištenja koje nije u skladu sa uputstvima i tehničkim ili sigurnosnim standardima navedenim u priručniku za korištenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti kompanije Omax. Neovlašteni prepravci na proizvodu sa ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Omaxa nisu originalno dizajnirani.Oštećenje baterije uzrokovano pretjeranim punjenjem ili kvarom uslijed korištenja koje nije u skladu sa posebnim uputstvima navedenim u priručniku za korisnike. Ako je serijski broj na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak. Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Omaxa. Ako su ćelije ili spojevi baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlaštenoj intervernciji.

5. Ova garancija ne utiče na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavača o kupovini / prodaji.

6. Ova garancija nije prenosiva. Garancija pripada isključivo kupcu i niti Omax niti njegovi servisni centri navedeni u garantnom listu neće biti odgovorni za nenamjerne ili značajne štete ili kršenje garancije ovog proizvoda.

7. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Omax neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih sačuvanih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamijenjeni

8. Gore navedeni postupak odnosi se na garantni servis, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu usljed nevažeće garancije.

Omax zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajuće servisne radnje. Zamijenjeni dijelovi pretpostavljaju ostatak garancije originalnog proizvoda. Pročitajte svoju Omax izjavu o ograničenoj garanciji kako biste sve potpune garantne uslove, budući da za određene modele vrijede drugačiji uslovi. Neka ograničenja i restrikcije koja se primjenjuju i navedeni programi subjekti su promjene bez prethodne najave.

GARANCIJA NA PODRUČJU EUROPE

Omaxova ograničena garancija proizvođača (Garancija na području Europe)

Omax daje ograničenu garanciju proizvođača krajnjim korisnicima koji na Europskom prostoru i Švicarskoj („Europa”) kupe proizvod koji je Omax stavio na tržište u Europi.

Krajnji korisnici mogu zatražiti usluge obuhvaćene garancijom širom Europe. Pravo na garanciju (garantni rok i ponuđene usluge) pripada onoj državi gdje je podnesen garantni zahtjev.

Imajte na umu da je ovo dobrovoljna garancija proizvođača i da daje dodatna prava osim zakonskih prava krajnjih korisnika prema važećim nacionalnim zakonima o prodaji robe te na njih ne utiče.

Kako bi podnijeli zahtjev prema ovoj garanciji, krajnji korisnici moraju imati izvorni dokaz kupovine (tj. kada je proizvod izvorno prodan krajnjem korisniku).

Promotivne akcije koje produžavaju ili poboljšavaju uslove ograničene garancije proizvođača specifične su prema državi i ne mogu se zahtijevati u državama osim one u kojoj se provode.

Ako imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte Omaxovu korisničku podršku na broj 051 262 180.

OMAX d.o.o. Banja Luka („Omax”)
OGRANIČENA GARANCIJA

U ovom dokumentu iznose se uslovi Omaxove ograničene garancije za potrošače krajnje korisnike („Garancija”). Omax nudi odvojene pakete komercijalne podrške za poslovne krajnje korisnike. Za više informacija posjetite Omaxovu internet stranicu na adresi www.omax.ba. Za potrebe ove garancije „poslovni krajnji korisnik” je svaka osoba koja upotrebljava proizvode društva Omax u svom poslu, djelatnosti ili zanimanju. To uključuje fizičke osobe koje se bave svojim poslom, djelatnošću ili zanimanjem kada to zakon dopušta. „Potrošač krajnji korisnik” je bilo koja druga osoba (dalje u tekstu „Potrošač”). Garancija se primjenjuje na potraživanja prema Omaxu od strane Potrošača koji na Europskom prostoru i Švicarskoj (zajedničkim nazivom „Teritorij”) na dan ili nakon 01.07.2016. kupe proizvod koji na tržište stavlja pravna osoba društva Omax sa sjedištem u Teritoriju. U slučaju bilo kakvog nepodudaranja uslova ove Garancije i dokumentacije iz pakovanja proizvoda primjenjuju se uslovi iz pakovanja proizvoda. Ova Garancija važi za Potrošače koji zakonski steknu vlasništvo nad proizvodom. Potrošači koji iznajme ili kupe proizvod društva Omax moraju kontaktirati društvo koje daje uslugu iznajmljivanja ili prodaje kako bi odredili primjenjivost ove Garancije. Popravljani proizvodi nisu obuhvaćeni ovom Garancijom.

IMAJTE NA UMU DA JE OVA GARANCIJA DOBROVOLJNA GARANCIJA PROIZVOĐAČA I DA DAJE DODATNA PRAVA, ALI NE UTIČE NA OSTALA ZAKONSKA PRAVA POTROŠAČA PREMA VAŽEĆIM NACIONALNIM ZAKONIMA. 

STANDARDNI GARANTNI ROK

Omax garantuje da proizvod nema nedostataka u materijalima i izradi tokom 36 mjeseci od datuma prve kupovine proizvoda od strane Potrošača („datum kupnje”). Sva potraživanja koja proizlaze iz ove Garancije zabilježena izvan ovdje navedenog garantnog roka neće biti prihvaćena. Potraživanje skladno ovoj Garanciji ne utičena preostali garantni rok, osim ako je drugačije određeno važećim nacionalnim zakonima.

AŽURIRANJE SOFTVERA

Određeni uređaji povremeno zahtijevaju ažuriranje softvera kako bi optimalno radili sa drugim uređajima i mrežama. Omax sva ta ažuriranja pruža besplatno putem interneta, na adresi www.omax.ba. Dužnost je Potrošača primijeniti ta ažuriranja i osigurati da je najnoviji softver instaliran na proizvodu. Ako se problem sa proizvodom može riješiti instalacijom Omaxovog javno dostupnog besplatnog ažuriranja softvera, Omax takav problem ne smatra nedostatkom koji je obuhvaćen ovom Garancijom.

PRAVA POTROŠAČA

U skladu sa uslovima iz ove Garancije, tokom garantnog roka Omax će, po vlastitom nahođenju (osim ako je drugačije navedeno primjenjivim nacionalnim zakonima), popraviti sve nedostatke Omaxovog proizvoda ili besplatno omogućiti zamjenski proizvod (osim troškova prevoza, uklanjanja ili instalacije proizvoda do mjere dopuštene nacionalnim zakonom) u roku od 45 radnih dana. Dijelovi za popravak ili zamjena Omaxovog proizvoda omogućuju se na principu zamjene i mogu biti ili novi ili polovni dijelovi tako da budu funkcionalno ekvivalentni novom proizvodu osim ako je drugačije navedeno primjenjivim nacionalnim zakonima. Garantni rok u slučaju popravljene ili zamijenjene stavke preostali je garantni rok proizvoda ili određeno duže razdoblje prema važećim nacionalnim zakonima. Sve izvorne stavke zamijenjene pri provođenju servisa u skladu sa ovom Garancijom postaju vlasništvo Omaxa, a nove ili zamijenjene stavke postaju vlasništvo Potrošača.

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV

U slučaju da je potreban servis u skladu sa ovom Garancijom, Potrošači moraju kontaktirati Omaxov pozivni centar i slijediti dobijena uputstva ili savjete. Ako je moguće, Omax smije koristiti metodu udaljenog pristupa kako bi dijagnosticirao problem, a u tom slučaju Potrošač mora Omaxu i / ili zastupnicima Omaxa dati pristanak za daljinski pristup proizvodu. Kontaktni podaci za Omaxov i Omaxov pozivni centar nalaze se na kraju ove Garancije.

Potraživanja podnesena na temelju ove Garancije valjana su isključivo nakon što izvorni Potrošač predoči dokaz kupovine proizvoda, koji se sastoji od izvorne fakture ili računa ili bilo kojeg drugog valjanog dokaza kupovine navedenog u primjenjivim nacionalnim zakonima, a koji sadržava datum kupovine, naziv preprodavača, naziv modela ili broj proizvoda.

GARANTNI POPRAVCI

Popravke koji se izvršavaju u skladu s ovim Jamstvom mora izvršiti Samsungov ovlašteni servisni centar. Ne plaćaju se naknade niti se daje jamstvo za popravke koje nije izvršio Samsungov ovlašteni servisni centar.

PREINAKA

Proizvod se ne smatra neispravnim u smislu materijala ili izrade ako su potrebne preinake kako bi bio sukladan s važećim nacionalnim ili lokalnim tehničkim ili sigurnosnim normama i / ili mrežnim postavkama na snazi u bilo kojoj zemlji osim zemlje za koju je proizvod izvorno osmišljen i proizveden, prema označenom na proizvodu, izvornom pakiranju i / ili u izvornom priručniku za proizvod. Jamstvo ne pokriva takve preinake niti bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica tih preinaka niti se za njih osigurava naknada.

IZNIMKE

Jamstvo ni u kojem slučaju ne obuhvaća sljedeće:

(a) periodične preglede, održavanje i popravak ili zamjenu dijelova uslijed uobičajenog trošenja i habanja;

(b) estetska oštećenja, uključujući između ostalog ogrebotine i udubljenja;

(c) troškove povezane s uklanjanjem ili instalacijom proizvoda;

(d) kvarove ili štetu uzrokovanu bilo čime što se ne može pripisati proizvodnji i izvedbi proizvoda (uključujući između ostalog vatru, vodu, nemar, viruse, neispravnu uporabu itd.);

(e) uporabu proizvoda u poslu, djelatnosti ili zanimanju;

(f) zlouporabu ili neispravnu uporabu, uključujući između ostalog nekorištenje proizvoda za njegovu uobičajenu svrhu ili korištenje protivno Samsungovim uputama za uporabu i održavanje;

(g) uporabu proizvoda uz dodatnu opremu, punjače ili pribor koji Samsung nije odobrio za uporabu s ovim proizvodom;

(h) kvar proizvoda koji proizlazi iz neispravne ili nepotpune instalacije ili uporabe koja nije u skladu s trenutačno važećim tehničkim ili sigurnosnim normama ili nepridržavanja uputa iz priručnika proizvoda, osim ako je instalaciju proizvoda obavio Samsung;

(i) oštećenja baterije uzrokovana pretjeranim punjenjem ili uporabom koja nije u skladu sa specifičnim uputama za brigu o proizvodu navedenima u priručniku proizvoda;

(j) slučajeve u kojima je broj modela, serijski (IMEI) broj ili broj proizvoda na proizvodu namjerno izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili oštećen tako da je nečitak;

(k) slučajeve u kojima je bilo koja brtva na kućištu ili ćelijama baterije slomljena ili pokazuje znakove neovlaštenog rukovanja;

(l) slučajeve u kojima je šteta na proizvodu nastala kao posljedica ponovnog podešavanja isporučenog proizvoda (bilo hardvera ili softvera), osim uz prethodni pristanak Samsunga;

(m) slučajeve u kojima je došlo do oštećenja na ploči zaslona;

(n) slučajeve u kojima Potrošač odbija dati Samsungu relevantnu lozinku ili sigurnosne informacije za proizvod koji su Samsungu potrebni za pružanje usluga u skladu s ovim Jamstvom;

(o) nedostatke koji se mogu popraviti instalacijom službenog softvera ili ažuriranja softvera koja ne omogućava Samsung, ali su dostupna bez naknade na tržištu; te

(p) probleme koji se mogu riješiti pomoću Samsungovih standardnih metoda popravka (udaljeno ili automatsko upravljanje, dijelovi koje može instalirati Potrošač), a Potrošač odbija upotrebljavati te metode bez opravdanog razloga.

Servisi koje Samsung provodi radi ispravka bilo kakve štete ili nedostataka prouzročenih nekim od ovih isključenih razloga podložni su naknadama za rad, prijevoz i dijelove. Ponovna instalacija izvornog softvera može se naplatiti.

POTROŠAČEVI PODACI / PREDMETI OSTAVLJENI U PROIZVODU

Samsung ne prihvaća odgovornost za Potrošačeve SIM kartice, memorijske kartice, CD i DVD diskove ili bilo koje druge medije za pohranu, sadržaje, podatke ili intelektualno vlasništvo koji pripadaju Potrošaču, a koji nisu uklonjeni iz proizvoda prije vraćanja na popravak.

Kako bi se izbjegla svaka sumnja, ovo Jamstvo ne pokriva hardver ili softver bilo koje treće osobe koji se može prodavati ili isporučivati uz Samsungov proizvod.

Potrošač je odgovoran za izradu sigurnosnih kopija i drugu zaštitu svojih podataka od gubitka, oštećenja ili uništenja. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka bez obzira na uzrok.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ovo je Jamstvo Potrošačev jedini i isključivi pravni lijek protiv društva Samsung, u maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim nacionalnim zakonima. Ništa u ovom Jamstvu ne isključuje odgovornost društva Samsung (ako ona postoji) Potrošačima za tjelesne ozljede ili smrt, prijevaru, namjerne činove ili grubu nepažnju ili bilo koji predmet za koji bi isključivanje odgovornosti Samsunga bilo nezakonito prema važećim nacionalnim ili europskim zakonima. Odgovornost Samsungovih zaposlenika, osoblja, zastupnika i posrednika isključuje se ili ograničava u istoj mjeri kao i za društvo Samsung. U najvećoj mjeri koju dopuštaju važeći nacionalni zakoni, Samsung nije odgovoran za neuspješne servise koji su posljedica zadržavanja, spriječenosti ili ometanja Samsunga ili Samsungovih posrednika, zaposlenika ili izvođača u izvršavanju dužnosti prema ovom Jamstvu, a zbog okolnosti koje su izvan razumne kontrole. Zakonska prava Potrošača prema bilo kojim važećim nacionalnim zakonima u vezi s kupoprodajnim ugovorima nisu zahvaćena ovim Jamstvom.

JAMSTVO NA PODRUČJU EUROPE

Potrošači mogu zatražiti usluge obuhvaćene jamstvom diljem Teritorija kontaktiranjem nadležne lokalne korisničke servisne službe društva Samsung Electronics. Pravo na jamstvo (poput jamstvenog roka i ponuđene usluge) pripada onom Teritoriju gdje je podnesen jamstveni zahtjev.

KONTAKTNI PODACI ZA SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PRATERSTRASSE 31 / 14, 1020 BEČ, AUSTRIJA

SAMSUNGOV POZIVNI CENTAR: 072 726 786